หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวแบบย่อ
หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ครั้งที่ 2/2565 - [ วันที่ 1 ส.ค. 2565 ] บ่ายวันนี้.. จันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 คณะ วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีไทย และโครงการตามแนวทางพระราชดำริ “URU Story ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” คณะ วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ] โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ]
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน - [ วันที่ 22 เม.ย. 2564 ] ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน - [ วันที่ 22 เม.ย. 2564 ]
ประชุมบริหารวิชาการ - [ วันที่ 16 เม.ย. 2564 ] ประชุมบริหารวิชาการ - [ วันที่ 16 เม.ย. 2564 ]
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมชี้แจงสรรหาคณบดี วจ. - [ วันที่ 13 มกราคม 2564 ] ประชุมชี้แจงสรรหาคณบดี วจ. - [ วันที่ 13 มกราคม 2564 ]
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ต.ค. 2562 ] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ต.ค. 2562 ]
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 / 2562 - [ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ] ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 / 2562 - [ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน - [ วันที่ 10 ก.ค. 2562 ] Jul 10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน - [ วันที่ 10 ก.ค. 2562 ] Jul 10
เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ - [ วันที่ 5 ก.ค. 2562 ] เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ - [ วันที่ 5 ก.ค. 2562 ]
พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - [ ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2562 ] พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - [ ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ - [ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ] ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ - [ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ]
ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 - [ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ] ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 - [ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ]
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ] ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - [ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - [ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ]
ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ] ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ]
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ] ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ
ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ 25 สค 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร [20 สิงหาคม 2561]
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ
รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ