หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวแบบย่อ
โครงการ "รับน้องน่านคริสเตียนสู่ มรอ." วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โครงการ "รับน้องน่านคริสเตียนสู่ มรอ." วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุตรตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกานต์ วรธมฺโน และคณะภิกษุสงฆ์ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในการรับบินฑบาตร พร้อมบรรยายธรรม และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุตรตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกานต์ วรธมฺโน และคณะภิกษุสงฆ์ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในการรับบินฑบาตร พร้อมบรรยายธรรม และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม ได้แก่
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
คุณษกะ ฌานรานนท์
คุณภาสกร มณฑากุล
คุณกรรชกร ประเสริฐ
โดยมี ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
การประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติในปีถัดไป ร่วมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาศึกษาต่อไป
หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ครั้งที่ 2/2565 - [ วันที่ 1 ส.ค. 2565 ] บ่ายวันนี้.. จันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖
URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 คณะ วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีไทย และโครงการตามแนวทางพระราชดำริ “URU Story ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” คณะ วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ] โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ]
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน - [ วันที่ 22 เม.ย. 2564 ] ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน - [ วันที่ 22 เม.ย. 2564 ]
ประชุมบริหารวิชาการ - [ วันที่ 16 เม.ย. 2564 ] ประชุมบริหารวิชาการ - [ วันที่ 16 เม.ย. 2564 ]
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมชี้แจงข้อมูลนวัตกรรมและกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมชี้แจงสรรหาคณบดี วจ. - [ วันที่ 13 มกราคม 2564 ] ประชุมชี้แจงสรรหาคณบดี วจ. - [ วันที่ 13 มกราคม 2564 ]
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ต.ค. 2562 ] ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ต.ค. 2562 ]
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 / 2562 - [ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ] ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 4 / 2562 - [ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน - [ วันที่ 10 ก.ค. 2562 ] Jul 10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน - [ วันที่ 10 ก.ค. 2562 ] Jul 10
เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ - [ วันที่ 5 ก.ค. 2562 ] เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ - [ วันที่ 5 ก.ค. 2562 ]
พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - [ ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2562 ] พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - [ ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ - [ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ] ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ - [ วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ]
ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 - [ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ] ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 - [ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 ]
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ] ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ - [ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ]
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - [ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - [ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ]
ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ] ประชุมบุคลากรคณะ วจ. ครั้งที่ 3/2561 - [ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ]
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ วจ. ครั้งที่ 2/2561 - [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ - [ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ] ประเมินคุณภาพการศึกษาภาพในระดับคณะ
ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ ไหว้สา-คณะวิทยาการจัดการ 25 สค 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร [20 สิงหาคม 2561]
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ
รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 รับตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ สัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประกันคุณภาพและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ Work Shop งานวิจัยประเมินสถานภาพภาครัฐ
ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ