คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ????กล่าวเปิดโครงการโดย รศ.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมกับการบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ ????กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณวิทยาการจัดการ