อาจารย์.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
ประธานหลักสูตร

     
             
   
 
 
 
ผศ. ศรีไพร สกุลพันธ์
 
อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คำพรม
 
อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง
 
             
 
     
 
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง
 
อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์์
 
อาจารย์ นิยดา รักวงษ์
 
             
           
     
อาจารย์ พิชญาพร พีรพันธุ์์