ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
ประธานหลักสูตร

     
             
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์์
 
ผศ.ดร.กุลยา อุปพงษ์
 
อาจารย์ ดร.ชัชชัย สุจริต
 
             
     
     
     

อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง
ประธานหลักสูตร