อาจารย์ กมลวรรณ มั่งคั่ง
ประธานหลักสูตร

     
             
   
 
 
 
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน์
 
อาจารย์ ชนิกานต์ อัชวนันท์
 
อาจารย์ ดร.กุลยา อุปพงษ์
 
             
 
       
 
 
อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร์