บุคลากรประจำคณะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

บุคลากรสายสนับสนุน