อาจารย์ อุษณีย์ มากประยูร
ประธานหลักสูตร

     
             
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ปัญณิตา ชัยสนิท
 
อาจารย์ ดร.ธนเทพ สุดแสง
 
ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
 
             
 
     
 
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
 
อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
 
อาจารย์ จักภพ พานิช
 
             
 
 
     
 
 
อาจารย์ ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา