ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เป็นผู้นำด้านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์

ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

เอกลักษณ์

มุ่งบริหารการจัดการ (Management) สานพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) สร้างสรรค์สู้ชุมชน (Creative Community)

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคมชุมชน และท้องถิ่น

3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ สู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล