ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

เป็นผู้นำด้านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์

ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน

เอกลักษณ์

มุ่งบริหารการจัดการ (Management) สานพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) สร้างสรรค์สู้ชุมชน (Creative Community)

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสา มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน

5. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และโครงการตามแนวพระราชดำริ

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล