ผศ. วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
ประธานหลักสูตร

     
             
 
 
 
 
 
อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยะ
 
อาจารย์ ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์
 
ผศ.ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
 
             
     
     
     
อาจารย์ อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์