คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีสภาพเป็นวิทยาลัยครู บุคลากรที่มาบุกเบิกก่อตั้งเป็นบุคลากรที่ย้าย มาจากคณะต่างๆ ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ โดยใช้อาคาร 10 ชั้น 3 เป็นสำนักงานเลขานุการคณะวิชา และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย์ 6 ท่าน

ผู้ก่อตั้งคณะวิชา

 • อ.พงศ์ศักดิ์ อินทร์ขาว

  รักษาการหัวหน้าคณะ วิชาวิทยาการจัดการ และหัวหน้าภาควิชาการตลาด

 • อ.สัมพันธ์ พูนนารถ

  รักษาการรองหัวหน้าคณะ วิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ คณะวิชาและรักษาการหัวหน้า ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

 • อ.ทวิทย์ กลางณรงค์

  รักษาการหัวหน้าภาค วิชาเศรษฐศาสตร์

 • บุญเรือน กลางณรงค์

  รักษาการหัวหน้าภาค วิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์

คณะวิชาวิทยาการจัดการดำเนินงานให้บริการการศึกษาเรื่อยมา จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 จึงได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นคณะวิชาตามกฏหมาย หลังจากนั้นจึงมีการเลือกตั้งผู้บริหารดังนี้

 • พ.ศ. 2530-2534

  อาจารย์สัมพันธ์ พูนนารถ

  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2534-2537

  อาจารย์พลอย เจริญสุข

  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2538

  ผศ.พลอย เจริญสุข

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2538-2542

  อาจารย์สนาม แก้วศรีนาก

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2542-2546

  อาจารย์ ดร.วิวรรธน์ มุขดี

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2546-2548

  อาจารย์สุนทร สุขไทย

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2548-2552

  ผศ.สุนทร สุขไทย

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2552-2556

  ผศ.มาณี ชูเอียด

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2556 - 2564

  ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ

  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ.2540

เปิดโอกาสให้คณะสามารถปรับปรุงการบริหาร จัดการได้ตามความเหมาะสมและจัดให้มีการสัมมนา ทางวิชาการเรื่อง “คณะวิทยาการจัดการบนเส้นทาง มืออาชีพ”และใช้วิธีการบริหารโดยยึดหลักการบริหาร จัดการคณะเพื่อ “คุณภาพองค์รวม” (TQM : Total Quality Management)

พ.ศ.2541

เข้าสู่โครงการจัดระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9002:1994 จัดการวางแผนการดำเนินงาน ในการใช้ระบบและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 จากองค์กรสากล BVQI

พ.ศ.2544

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับการตรวจ ประเมินเป็นครั้งแรกจากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับ AAA

พ.ศ.2547

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน(สมศ.) และหลักเกณฑ์ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 เพื่อรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะและระบบการบริหารงานคุณภาพไว้ ตลอดจนมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้นำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป มีผลทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวราชภัฏร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ