วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานวิซาการและวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน

4. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลงานทางวิซาการ และนวัตกรรม สู่การบริการวิซาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

6. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โครงการตามแนวพระราชดำริ

7. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล