วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมารตฐานวิชาการและวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21

3. สร้างเครือข่ายของนักศึกษาและศิษย์เก่า

4. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

5. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

6. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

8. เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน