อาจารย์ ตุลาพร จันทร์กวี
ประธานหลักสูตร

     
             
 
 
 
 
 
ผศ.สิริเนตร วรรณจักร์
 
อาจารย์ วิไลวรรณ ศรีหาตา
 
ผศ.วริศรา ดวงตาน้อย
 
 
     
 
ผศ. นันท์มนัส หอมเพียร
 
อาจารย์ กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร
 
ผศ.ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม
 
             
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ เรณู เมฆทับ