ผศ..สุกัญญา สุจาคำ
ประธานหลักสูตร

     
             
 
 
 
 
 
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
 
ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง
 
อาจารย์ ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์
 
             
 
 
     
 
 
อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง์