โครงการ "รับน้องน่านคริสเตียนสู่ มรอ." วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

โครงการ "รับน้องน่านคริสเตียนสู่ มรอ." วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์