โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง FMS 101 อาคาร คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร นายภูมิสิษฐ์ กมลงาม นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์