ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ครั้งที่ 2/2565 - [ วันที่ 1 ส.ค. 2565 ]

บ่ายวันนี้.. จันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ (คณบดี) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม FMS 409 ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ...