URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 คณะ วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

URU STORY ในวันที 9 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีไทย และโครงการตามแนวทางพระราชดำริ “URU Story ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธธรรม ประเพณี และความเป็นไทยต่อสาธารณะชน
2.เพื่อบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย หรือการบริการวิชาการ
3. เพื่อสร้างสื่อเรียนรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และได้รับเกียรติจากกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในการตัดสินผลการประกวด “URU Story ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ได้แก่
1.อาจารย์ สมฤดี เรือนแพง อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
2.อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3.คุณกัลป์ไชย ชัยอารีย์ราษฏร์ นักวิชาการโสตทันศึกษา สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 12 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 พื้นที่เเห่งสันติภาพ
ทีมที่ 2 ชุมนุมURU
ทีมที่ 3 Only one
ทีมที่ 4 Skrrt Skrrt
ทีมที่ 5 JTA
ทีมที่ 6 กรุ๊ป A
ทีมที่ 7 รัตนา
ทีมที่ 8 เบต้า
ทีมที่ 9 แก๊งสลิ่ม
ทีมที่ 10 แมวเหมียว
ทีมที่ 11 โกโกวาคิซึมิดา
ทีมที่ 12 NKA
และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่าเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ ทีม เบต้า นาย ทศพร ตุ้ยเล็ก คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มูลค่าเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม กรุ๊ป A นาย ณัฐวัฒน์ ชูภักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่าเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ทีม โกโกวาคิซึมิดา 1. นางสาว กฤติยา บุญฟู 2. นางสาวจีราวรรณ ปล้องสา 3. นางสาว ธนภรณ์ คาถา คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
และ รางวัลขวัญใจมหาชน มูลค่าเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีม แมวเหมียว 1. นางสาว กนกวรรณ พุ่มแสน 2. นางสาว เฉลิมขวัญ รัฐพิทักษ์ตระกูล 3. นางสาว มัณฑนา มาสน คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับเงินรางวัลด้วยนะคะ