หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ????หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ✨✨ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 ✨✨ภายใต้ทุนสนับสนุน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)