วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม ได้แก่
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
คุณษกะ ฌานรานนท์
คุณภาสกร มณฑากุล
คุณกรรชกร ประเสริฐ
โดยมี ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
การประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติในปีถัดไป ร่วมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาศึกษาต่อไป